دانشكده مكانيك اعلام كرد

بازديد مسئولين وزارت معارف كشور افغانستان از دانشكده

روز سه شنبه مورخ ششم بهمن ماه هيأت اعزامي از كشور افغانستان كه شامل مسئولين وزارت معارف اين كشور بوده اندميهمان دانشگاه شهيد رجايي بوداند.

 اين هيأت كه به منظور بررسي امكان تعامل با دانشگاه به دعوت وزارت آمو.زش و پرورش به جمهوري اسلامي ايران آمده بوداند  طي جلسه اي با مسئولين دانشگاه به نحوه اجرايي شدن زمينه هاي مورد علاقه طرفين  و بررسي امكانات و تجهيزات دانشگاه پرداختند

در همين راستا اين هيأت از بخش هاي مختلف دانشكده مهندسي مكانيك و كارگاه ها و آزمايشكاه هاي آن بازديد بعمل آورداند كه با توضيحات رييس

دانشكده  و مسئولين ذيربط همراه بود

 

 

 

 

6A5A6584

6A5A6498