بازدید از خط تولید شرکت صباباطری

اردوی یکروزه بازدید از خط تولید شرکت صباباطری باهمت انجمن علمی برق دانشگاه شهید رجایی وبا حضور دکتر رضا قندهاری ریاست محترم دانشکده مهندسی برق برگزار شد.
در این بازید از خط تولید ساخت باتری های خودرویی و سایر بخش های تولید کننده آن مجموعه بازدید به عمل آمد.
img_20191114_101843_255