بازديد از خط توليد شركت صباباطري

اردوي يكروزه بازديد از خط توليد شركت صباباطري باهمت انجمن علمي برق دانشگاه شهيد رجايي وبا حضور دكتر رضا قندهاري ریاست محترم دانشكده مهندسی برق برگزار شد.
در اين بازيد از خط توليد ساخت باتری های خودرویی و سایر بخش های توليد كننده آن مجموعه بازديد به عمل آمد.
img_20191114_101843_255