بازتاب فعالیت های دانشگاه در سی و نهمین ماهنامه عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،ب فعالیت های دانشگاه در سی و نهمین ماهنامه عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ رسید.

این ماهنامه که با تاکید با بر مقابله و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به چاپ رسید، طراحی داروی مهندسی شده برای درمان احتمالی ۱۹-COVID توسط اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی را منعکس نمود.

فایل ماهنامه