اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی “دانشگاه بدون دخانیات”