اولین جلسه شورای نظارت بر فعالیت شورای صنفی

اولین جلسه شورای نظارت بر فعالیت شورای صنفی

با حضور :

  1. رئیس موسسه
  2. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه
  3. معاون دانشجویی موسسه(دبیر)
  4. معاون مالی،پشتیبانی موسسه
  5. مدیر کل امور دانشجویی موسسه
  6. یک نماینده از شورای فرهنگی موسسه
  7. یک عضو هیات علمی با حکم رئیس موسسه برای مدت یکسال
  8. دو عضو از میان شورای صنفی موسسه با پیشنهاد دبیر شورای نظارت و حکم رئیس موسسه برای مدت یک سال

در خصوص فرایند برگزاری جشن هفته خوابگاه ها مقرر شدو برخی موضوعات تصمیم گیری شد.

شایانذکر است برخی از وظایف شورای نظارت دانشگاه برابر آیین نامه مربوطه عبارتند از

نظارت بر عملکرد شورای صنفی در سطح موسسه در خصوص اجرای مفاد این آیین نامه.

.بررسی پیشنهاد های شورای موسسه و رسیدگی به شکایات آن

برنامه ریزی تصویب و یا پیشنهاد روشها،دستور العمل ها،مقررات و تنظیم برنامه های مختلف و متناسب با شرایط هر موسسه در راستای تحقق اهداف این آیین نامه در سطح دانشگاهبا همکاری معاونتهای دانشجویی،فرهنگس و اجتماعی،اموزشی و پزوهشی.

نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا،مطابق با اهداف مورد انتظار.

بررسی گزارش های دوره ای معاونت دانشجویی از وضعیت صنفی – رفاهی دانشجویان و تصویب برنامه ها و راه کار های عملی جهت بهبود وضعیت موجود و پیشنهاد راهکار هایی جهت بهبود وضعیت صنفی – رفاهی به سازمان امور دانشجویان در فعالیتهای صنفی- دانشجویی.

بررسی مسائلی که توسط رئیس و یا معاون دانشجویی موسسه، به این شورا ارجاع می شود.

تسهیل و تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان در فعالیتهای صنفی- دانشجویان.

ارائه گزارش سالانه فعالیت های شورا و نتایج بررسی های آن به شورای مرکزی نظارت.