اولین جلسه اعضای منتخب انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

اولین جلسه اعضای منتخب انجمن علمی دانشکده مهندسی برق با حضور ریاست، معاون دانشجویی و مسئول امور فرهنگی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ ۵/۸/۹۵ برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید انجمن علمی حداکثر ظرف یک هفته چارت داخلی خود و  دبیر انجمن را مشخص نماید و به معاونت فنی و دانشجویی دانشکده را در جریان بگذارد و همچنین انجمن علمی جهت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی هفته پژوهش، و همچنین برگزاری مسابقه هفته پژوهش با معاونت فنی و دانشجویی دانشکده همکاری نماید.

اعضای منتخب انجمن