اولين جلسه شوراي پژوهشي در خصوص اصلاح و بازنگري شيوه نامه اعتبار پژوهشي (گرنت) اعضاي هيات علمي

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری و به نقل از آقای دکتر زنگنه، در تاريخ يك اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ اولين جلسه شوراي پژوهشي در خصوص اصلاح و بازنگري شيوه نامه اعتبار پژوهشي (گرنت) اعضاي هيات علمي بررسي شد. در اين جلسه تا حدود ساعت ۱۵ به طول انجاميد، در خصوص اضافه نمودن چند بند جديد در بخش محاسبه امتيازات و اصلاح برخي از بندهاي قبلي تصميم گيري شد. با توجه به طولاني شدن جلسه، ادامه مباحث در خصوص اصلاح و تصويب اين شيوه نامه به جلسه بعدي شوراي پژوهشي موكول گرديد.

 

معاونت پژوهش و فناوری

۰۱۱۲۰۲۰۲