اهدا به محرومان توسط مجمع اسلامی دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :

برنامه لقمه مهربانی روز سه شنبه 12 آذر ماه نیز با همکاری دانشجویان عزیز برگزار شد و 100 پرس غذای دست نخورده برای اهدا به محرومان جمع آوری شد .

برنامه لقمه مهربانی روز سه شنبه 12 آذر ماه نیز با همکاری دانشجویان عزیز برگزار شد و 100 پرس غذای دست نخورده برای اهدا به محرومان جمع آوری شد .

photo_2019-12-04_16-17-42

photo_2019-12-04_15-17-35