انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

باتوجه به استقبال بی نظیر از کارگاه معرفی دوره جامع بورس، جلسه دوم این کارگاه در روز پنجشنبه چهاردهم آذرماه از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در سالن کنفرانس دانشکده مواد و فناوری های نوین برگزار شد.

bb1 bb2 bb3 bb4 bb5