انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

استقبال کم نظیر از دوره جامع بورس

کارگاه معرفی دوره جامع بورس توسط انجمن کارآفرینی با استقبال بی نظیر اساتید، کارمندان و دانشجویان برگزار شد. به همت انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دوره جامع بورس روز سه شنبه مورخه 12 آذرماه ساعت 12 الی 13:30 در سالن شهید طهرانی مقدم برگزار شد.

b-1b-2 b-3