انجمن های علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می کند

انجمن های علمی دانشکده مهندسی کامپیوترجلسات هفتگی جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان و آشنایی با موضوعات متنوع مرتبط با رشته مهندسی کامپیوتر برگزار می کند.

photo_2018-11-19_08-06-42