انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه خبر داد.

اولین جلسه با اعضای جدید انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تاریخ سوم آذرماه سال جاری در دفتر انجمن کارآفرینی واقع در دانشکده مواد و فناوریهای نوین برگزار شد.

#انجمن علمی کارآفرینی

#كارآفرین_شو

@easrttu

whatsapp-image-2019-11-25-at-12-27-33