انجمن علمی فیزیک دانشجویی دانشکده علوم پایه برگزار نمود.

انجمن علمی فیزیک دانشجویی دانشکده علوم پایه در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه ۱۳۹۸ جلسه کافه فیزیک را با حضور دکتر وصالی برگزار نمود. موضوع جلسه در ارتباط با ذرات بنیادی بود که موضوع های معرفی ذرات بنیادی ، ماده و پاد ماده  و نظریه ی ریسمان توسط  دانشجویان خانم غفوری ، آقای هاشمیان و خانم قدمگاهی  مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

physics-1physics-7physics-5physics-3physics-4