انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار کرد:

photo_2017-02-22_09-50-10photo_2017-02-22_09-50-34   .انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در روز شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ کارگاه امنیت در وب توسط مدرس محترم مهندس اخوان پور برگزار کرد