انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار کرد

در روز پنج شنبه مورخ ۵ اسفند ۹۵ دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر از شرکت آواتک بازدید کردند. در این اردو که ویژه خواهران برگزار گردید ابتدا آقای نورالدینی در مورد start up  ها و شتابدهنده ها توضیحاتی دادند و سپس به معرفی شرکت آواتک و اساتید و مربیان داخلی و خارجی و همچنین به معرفی کارگاه های آموزشی که برگزار می گردد پرداختند و در انتها دانشجویان با محیط فیزیکی گروه های در حال کار آشنا شدند.

  img_0700 img_0694 img_0697