انجمن علمی خبر داد

 رنگ آمیزی و آماده سازی فضای اختصاصی مناسب برای انجمن علمی کامپیوتر در ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی کامپیوتر

photo_2019-02-23_09-20-44 photo_2019-02-23_09-20-51 photo_2019-02-23_09-20-58