انجمن‌ برنامه نویسی دانشکده کامپیوتر بر گزار می کند:

 کارگاه آموزشی Install Ubuntu and Linux Essential

:busts_in_silhouette: ارائه دهندگان: اعضای انجمن برنامه نویسی دانشکده کامپیوتر
:date: زمان: دوشنبه ۹۸/۷/۱۵
:alarm_clock: ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰
:office: مکان: سالن اجتماعات دانشکده کامپیوتر

0623d969-8c09-4095-bec3-4af6ef9a7d09