انجام طرح غربالگری و پایش سلامت روان و جسم دانشجویان

به استحضار میرساند پیرو نامه معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص انجام طرح غربالگری و پایش سلامت روان و جسم دانشجویان به صورت متمرکز و الکترونیکی برای تمام دانشجویان شاغل به تحصیل همه مقاطع در نیمسال تحصیلی جاری از ۱۵ شهریور ماه، لینک سامانه های مرتبط جهت تکمیل پرسشنامه های مذکور در اختیار قرار میگیرد:

آدرس سامانه کارنامه سلامت روان دانشجویان:

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

آدرس سامانه کارنامه سلامت جسم دانشجویان:

https://portal.saorg.ir/physicalhealth