انجام امور مربوط به بیمه سلامت از طریق سامانه خدمات رسانی به شرکای کاری

امور مربوط به بیمه سلامت کارکنان اعم از شاغلین؛ بازنشستگان و موظفین از طریق سامانه خدمات رسانی به شرکای کاری از فروردین ۹۶ انجام می گیرد.

این سامانه با شفاف سازی وضعیت بیمه افراد سرپرست و تحت تکفل آنان به انجام امور بیمه خدمات درمانی می پردازد.

این سامانه شامل حال بیمه شدگان تامین اجتماعی نمی باشد.

اداره رفاه  کارکنان در تلاش است  رفاه کارکنان را به بهترین نحو فراهم سازد.

رئیس اداره رفاه

جناب آقای رحیم نور محمدی

برگشت