انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران

دکتر حمیدرضا عظمتی، رییس دانشگاه، طی حکمی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران را منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی، دکتر حمیدرضا عظمتی، طی حکمی دکتر علیرضا شریفی را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران منصوب نمود.

دکتر شریفی هم اکنون به عنوان عضو هیات علمی و استاد یار گروه مهندسی نقشه برداری می باشند.

برای ایشان از خداوند متعال موفقیت مسئلت می نماییم