انتصاب مدیر گروه صنایع چوب

دکتر حمیدرضا عظمتی ریاست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در حکمی، خانم دکتر آیسونا طلایی استادیار گروه صنایع چوب را به عنوان «سرپرست مديریت گروه آموزشی صنایع چوب» دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین منصوب کرد. دانشکده مواد وفناوریهای نوین آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان دارد

همچنین در این حکم از زحمات آقای دکتر حسین رنگاور دانشیار بازنشسته دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین تقدیر و تشکر به عمل آمده است