انتصاب مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای بهنام خداپناه را به مدت دو سال به عنوان مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب کرد.

ایشان پیش از این به عنوان سرپرست عهده دار این سمت بودند.