انتصاب مدير گروه آموزشي صنايع چوب

انتصاب مدير گروه آموزشي صنايع چوب

اولين جلسه گروه آموزشي صنايع چوب در نيمسال اول  ۹۶-۹۵ روز دوشنبه ۲۹/۰۶/۹۵ با حضور مسئولين دانشكده عمران و اعضاء هيات علمي گروه صنايع چوب برگزار گرديد. در اين جلسه از زحمات ارزشمند جناب اقاي دكتر حميدرضا تقي ياري تشكر و تقدير صورت گرفت و براي جناب اقاي دكتر حسين رنگاور در پذيرش اين مسوليت ابراز همكاري گروه و آرزوي موفقيت گرديد.