انتصاب مديریت محترم گروه ژئوتکنیک و آب

طي حکمي از طرف رياست دانشگاه، آقاي دکتر مجتبي کریمایی طبرستانی، عضو محترم هيأت علمي دانشکده مهندسی عمران، به مدت دو سال به سمت مدير گروه ژئوتکنیک و آب منصوب گرديد.