انتصاب مدیر گروه آموزشی متالورژی و مواد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، طی حکم ریاست دانشگاه، دکتر سیدمحمود فاطمی استادیار گروه متالورژی و مواد، با حفظ سمت معاونت فنی دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین، به عنوان مدیر گروه آموزشی متالورژی و مواد منصوب شدند. در این حکم از زحمات دکتر بهرام نامی در زمان تصدی مسئولیت تقدیر گردیده است