انتصاب عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

سرکار خانم دکتر مرضیه ندافان عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه از طرف مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی و دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی به عنوان مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک به مدت یکسال منصوب گردید. شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه ضمن تبریک برای ایشان ارزوی موفقیت دارد.