انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم پایه


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی خانم دکتر معصومه قلخانی را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم پایه منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات خانم دکتر رویا مجیدی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

دانلود