انتصاب سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی، دکتر جمال الدین مهدی نژاد سرپرست دانشگاه طی حکمی آقای دکتر کریم مقصودی مهربان را به سمت سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر سعید علیائی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شده است.