انتصاب سرپرست دفتر همكاری های علمی و امور بین الملل


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر محمد یکرنگ نیا را به عنوان سرپرست دفتر همكاریهای علمی و امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر حمیدرضا تقی یاری در طول مدت تصدی این پست تقدیر و تشکر شده است.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

دانلود