انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی برق و سرپرست گروه آموزشی ژئوتكنيك و آب

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ریاست دانشگاه طی احکام جداگانه ای، سرپرست دانشکده مهندسی برق و سرپرست گروه آموزشی ژئوتكنيك و آب را انتصاب نمود.

رئیس دانشگاه در حکمی آقای دکتر پیمان نادری را به عنوان «سرپرست دانشکده مهندسی برق» منصوب کرد.

🔹 در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر رضا قندهاری در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شده است.

 

همچنین رئیس دانشگاه در حکمی آقای دکتر مجتبی کریمایی را به عنوان «سرپرست گروه آموزشی ژئوتكنيك و آب» منصوب کرد.

🔹 در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر حامد ارزانی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شده است.