انتصاب رئیس اداره تربيت بدنی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای سید علی اکبر قریشی را به مدت دو سال به عنوان رئیس اداره تربيت بدنی دانشگاه منصوب کرد.

ایشان پیش از این به عنوان سرپرست عهده دار این سمت بودند.