انتصاب مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه

🔹رئیس دانشگاه طی حکمی آقای دکتر مجتبی صالح پور را به عنوان «مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه» منصوب کرد.

دکتر صالح پور عضو هیات علمی و استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی می باشند

🔹 در  ابلاغ صادره از زحمات آقای دکتر عباس مالیان در مدت تصدی این مسئولیت نیز تقدیر شده است.

برای ایشان از خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون می نماییم