انتصاب دکتر عباس مالیان به عنوان سر پرست مدیر فرهنگی و فوق برنامه

? با صدور حکم رئیس دانشگاه؛

? آقای دکتر عباس مالیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران به عنوان «سرپرست مديریت امور فرهنگی و فوق برنامه» منصوب شد.

img_20191114_084046_099