انتصاب جناب آقای دکتر جراره

در جلسه ای که در روز شنبه ۲ آذرماه دردفتر ریاست دانشکده علوم انسانی برگزار گردید، جناب آقای دکتر جمشید جراره به عنوان مسئول نشست های تخصصی دانشکده منصوب شدند.

whatsapp-image-2019-11-25-at-12-32-47-amwhatsapp-image-2019-11-25-at-12-32-47-am1