انتصاب آقای دکتر موسوی به سمت مدیر گروه کنترل

دانشکده مهندسی برق خبر داد

آقای دکتر موسوی به سمت مدیر گروه کنترل منصوب گردید و از زحمات دکترنکوکار تقدیر به عمل آمد.

mousavi