انتصاب آقای دکتر موسوی به سمت مدیر گروه کنترل

آقای دکتر موسوی به سمت مدیر گروه کنترل منصوب گردید و از زحمات دکترنکوکار تقدیر به عمل آمد.

mousavi