انتصاب آقاي دكتر عباس ماليان به عنوان عضو ثابت كميته ملي كنوانسيون رامسر

انتصاب آقاي دكتر عباس ماليان به عنوان عضو ثابت كميته ملي كنوانسيون رامسر

كنوانسيون رامسر يك معاهده نامه مهم بين المللي در زمينه حفاظت از تالاب ها و درياچه ها مي باشد كه در سال ۱۹۷۱ درشهر رامسر به تصويب و امضاي نمايندگان كشورهاي مختلف رسيد و هم اكنون ۱۶۹ كشور جهان در آن عضو هستند. كنوانسيون رامسر قديمي ترين پيمان بين المللي در زمينه حفاظت از محيط زيست جهاني شمرده مي شود كه تحت نظارت عالي سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) فعاليت مي كند. سازمان حفاظت از محيط زيست ايران طي حكمي آقاي دكتر عباس ماليان عضوهيأت علمي گروه مهندسي نقشه برداري را به واسطه پژوهش هايي كه در زمينه به كارگيري فناوري فتوگرامتري و سنجش از دور در پايش و آشكارسازي تغييرات درياچه اروميه، درياچه سد دز، تالاب ميقان، درياچه سد گهر، تالاب زريبار و موضوعات مرتبط داشته اند از تاريخ ۱/۶/۱۳۹۶ به عنوان عضو ثابت كميته ملي كنوانسيون رامسر منصوب نموده است.

01