روابط عمومی دانشگاه خبر داد

ابلاغ حکم ابقاء مدیر حراست دانشگاه و روسای ادارات امور خوابگاه ها و رفاه دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در حاشیه نشست شورای دانشگاه مورخ ۱ بهمن ۱۳۹۶، حکم ابقا آقای محمد شبستانی به عنوان مدیر حراست دانشگاه ابلاغ گردید.

6a5a2276

همچنین طی احکام جداگانه ای آقای قباد میرزاوند در پست رئیس اداره رفاه دانشجویان و آقای حامد ولیخانی در پست رئیس اداره امور خوابگاه های دانشجویان، ابقا گردیدند.