انتصابات جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،با صدور احکام جداگانه ای، رئیس دانشگاه؛

«مدیر گروه آموزشی ریاضی»، «مدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی»، «معاون فنی و دانشجویی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی», «معاون فنی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی» و «رییس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و منابع علمی»، را انتصاب و «مدیر تحصیلات تکمیلی»، «رییس اداره رفاه دانشجویان» و «رییس اداره تربیت بدنی» را در سمت های خود ابقا نمود.

بر اساس این گزارش آقای دکتر عبدالحمید قنبران به مدت دو سال در سمت «مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه»، آقای قباد میرزاوند به مدت دو سال در سمت «رییس اداره رفاه دانشجویان» و خانم ناهید ادیب پور به مدت دو سال در سمت «رییس اداره تربیت بدنی» ابقا شدند.

همچنین آقای دكتر هادی صمدی در مسئولیت «معاون فنی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی»، خانم دکتر مرضیه آزاد ارمکی به عنوان «معاون فنی و دانشجویی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی»، آقای دکتر ابراهیم ریحانی به عنوان «مدیر گروه آموزشی ریاضی»، آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد به سمت «رییس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و منابع علمی» و آقای دکتر امیر حسین منظمی به عنوان «مدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی» منصوب شدند.