انتشار نشریه دانشجویی حیات شماره ۱۰۶

در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۹۹ نشریه دانشجویی حیات شماره ۱۰۶ ،وابسته به بسیج دانشجویی منتشر شد و در فضای مجازی در دسترس مخاطبان خود قرار گرفت .نشریات دانشجویی با مجوز کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی مستقر در معاونت فرهنگی منتشر می شوند .