انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک در مجله Applied Soft Computing

مقاله ISI مستخرج از رساله دکتری آقای حسین اکبری با راهنمایی آقای دکتر افشین کازرونی از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با عنوان :

“KASRA: A Kriging-based Adaptive Space Reduction Algorithm for global optimization of computationally expensive black-box constrained problems”

در مجله Applied Soft Computing چاپ شده است.

مجله Applied Soft Computing که مجله رسمی فدراسیون جهانی محاسبات نرم (WFSC) می باشد در رده ۳٫۵% مجلات برترِ JCR در حوزه علوم کامپیوتر (رتبه ۱۴ از ۴۱۲ عنوان مجله) با ضریب تاثیر IF = 4.873 است و تنها مقالاتی که دارای نوآوری های بسیار شاخص و کیفیت علمی بالایی هستند را پس از یک فرآیند داوری سختگیرانه پذیرش می کند. این مجله دارای CiteScore = 6.27 و H index = 110 در Scopus می باشد.

موضوع مقاله، ارائه یک الگوریتم بهینه سازی سراسری جدید (Global optimization algorithm) مبتنی بر شبه مدل ها (Meta-model) و تکنیک کاهش فضای حل (Space reduction technique) است که با عنوان “KASRA” نام گذاری شده است.

ارائه الگوریتم های بهینه سازی سراسری با سرعت همگرایی بالا برای مسائل مهندسی که از نرم افزار شبیه سازی استفاده می کنند، هم اکنون یک موضوع چالش برانگیز برای محققان این حوزه است. الگوریتم KASRA قابلیت بالایی برای حل مسائل بهینه سازی جعبه سیاه پیچیده نشان داده است. سرعت همگرایی KASRA در مقایسه با الگوریتم های دیگر، به خصوص در حل مسائل مهندسی با هزینه محاسباتی زمانبر، قابل توجه است.

لینک دسترسی به این مقاله در سایت ScienceDirect به صورت زیر است:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494620300946

لینک دسترسی آزاد برای مدت ۵۰ روز از تاریخ ۱۴/۰۲/۲۰۲۰ در سایت ScienceDirect به صورت زیر است:

https://authors.elsevier.com/c/1aZtm5aecShDQI

لینک مجله به صورت زیر است:

https://www.journals.elsevier.com/applied-soft-computing