انتخاب ۶ عضو هیأت علمی به عنوان “سرآمدان آموزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی”

انتخاب ۶ عضو هیأت علمی به عنوان «سرآمدان آموزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی»

▫️به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، ۶ عضو هیأت علمی به عنوان «سرآمدان آموزشی» دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی انتخاب و ضمن تجلیل و قدردانی در دانشگاه، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.

▫️بر اساس این گزارش، در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ و اجرایی سازی ماده ۱۴ شیوه نامه انتخاب سرآمدان آموزشی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۶ عضو هیأت علمی به عنوان «سرآمدان آموزشی» دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، انتخاب و جهت ارزیابی در مرحله کشوری به وزارت عتف معرفی شدند.

▫️گفتنی است سرآمدان آموزشی، از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که در حوزه آموزش دارای شرایط ویژه باشند، برگزیده و از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می شوند.

▫️لیست اسامی ۶ عضو هیأت علمی «سرآمدآموزشی» دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی به شرح زیر است:

دکتر عباس حق اللهی
دکتر ابراهیم ریحانی
دکتر معصومه صفخانی
دکتر مهرک رحیمی
دکتر فاطمه گران
دکتر فائزه فاضلی