انتخاب مقاله آقای سیدموسوی به عنوان مقاله برتر دانشجويي

 

 مقاله آقای سید مهدي سيدموسوي دانشجوی دکتری برق-قدرت به عنوان مقاله برتر دانشجويي در كنفرانس

The 5th International Symposium on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics

كه در كشور چين برگزار شد، انتخاب گردید.

certificate