انتخاب مدیر گروه علوم تربیتی

روز دوشنبه ۹ تیرماه جلسه ای برای انتخاب مدیر گروه علوم تربیتی در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. در این جلسه اعضای گروه علوم تربیتی و همین طور خانم دکتر گران مدیر محترم برنامه ریزی آموزشی حضور داشتند. پس از انتخابات آقای دکتر جمشید جراره به عنوان مدیر گروه علوم تربیتی انتخاب شدند.