انتخاب انجمن علمي عمران بعنوان انجمن علمي برگزيده در دهمين جشنواره دانشگاهي حركت

 

انتخاب انجمن علمي عمران بعنوان انجمن علمي برگزيده در دهمين جشنواره دانشگاهي حركت

در اين مراسم كه به پاس قدرداني و تشكر از انجمن هاي علمي و گروه هاي دانشجويي صورت گرفت، اعضاي محترم هر انجمن پس از به نمايش گذاشتن دستاورد هاي يك ساله ي انجمن خود و نيز تلاش فراوان براي برداشتن گام مثبت در بخش علمي آموزشي دانشگاه ، همگي در جشن اختتاميه ي امروز حضور يافتند. به گفته ي آقاي رضا عليزاده، دبير اجرايي اين دوره، فاكتور مهم براي بهبود در مسائل علمي آموزشي را در وهله‌ي اول، ارزش قائل شدن براي فعاليت هاي علمي هر انجمن و در وهله‌ي دوم حمايت دانشگاه دانست.
در ادامه‌ي اين مراسم، مهندس نيكونژاد طي سخنراني به اهميت پيشرفت سطح علمي دانشگاه تاكيد كردند. در نهايت با حضور جناب آقاي دكتر روشن احمدي مدير محترم فرهنگي و اجتماعي و جناب اقاي حاج قاسمي رئيس اداره فرهنگي و اجتماعي با اهداي لوح‌ تقدير از دبيران انجمن هاي برگزيده شامل انجمن علمي -دانشجويي زبان انگليسي (رضا عليزاده دبير انجمن ) و انجمن علمي-دانشجويي عمران  (وحيد عبدي ديير انجمن) تقدير بعمل آمد.

img_8981