انتخابات تعیین اعضای دانشکده در هیئت ممیزه دانشگاه

انتخابات مربوط به تعیین عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق در هیئت ممیزه دانشگاه با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۷/۲۶ برگزار شد.

 

photo_2016-10-18_12-29-26