افزايش ظرفيت خوابگاه دانشجويي حافظ

13792

به گزارش روابط عمومي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به نقل از حوزه معاونت دانشجويي، روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۹۳ با پايان بازسازي بخش متروكه خوابگاه پارك هتل واقع در خيابان حافظ ظرفيت اين مجموعه خوابگاه۴۰۰ نفر افزايش يافت. دكتر طهماسبي پور معاون دانشجويي دانشگاه با تشكر از مجموعه مسئولين دانشگاه در ايجاد اين ظرفيت كه به منظور ورود دانشجويان دبيري سال تحصيلي جاري انجام شده است با توجه به الزام دانشگاه در واگذاري به دانشجويان دبيري و تكميل ظرفيت اسكان خوابگاه ها در سال جاري براي اسكان پذيرش دانشجويان در سال تحصيلي آتي ابراز نگراني كرد.وي افزود: بدون ترديد براي پذيرش دانشجويان دبيري فني جديد در سال بعد نيازمندعزم جدي مسئولين وزارت خانه براي ايجاد ظرفيت اسكان خواهيم بود.خاطر نشان مي گردد در آيين بازگشايي اين ساختمان به حضور بخشي از مسئولين دانشگاه از جمله رياست، معاون اداري مالي؛ معاون دانشجويي مي توان اشاره كرد.

با پايان بازسازي بخش متروكه خوابگاه پارك هتل واقع در خيابان حافظ ظرفيت اين مجموعه خوابگاه۴۰۰ نفر افزايش يافت