موفقیت اساتید دانشکده کامپیوتر در کنفرانس ۲۵، بین المللی انجمن کامپیوتر ایران

افتخار آفرینی دانشکده مهندسی کامپیوتر در بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱۱و۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ در دانشکده علم وصنعت و به میزبانی دانشکده مهندسی کامپیوتر آن دانشگاه برگزار گردید و مقاله همکاران دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجائی، خانم دکتر نگین دانشپور و خانم دکتر معصومه صفخانی و سرکار خانم فهیمه نیکخواه، با عنوان “تحلیل امنیتی و بهبود طرح احراز اصالت سبک وزن شرما وهمکاران” به عنوان مقاله برتر کنفرانس برگزیده شد.