کسب رتبه ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ جهان در گروه مهندسی و فناوری و در گروه علوم فیزیکی (فیزیک و نجوم، شیمی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) توسط دانشگاه شهید رجائی

افتخاری بی سابقه برای دانشگاه شهید رجایی

دانشگاه شهید رجایی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱، در گروه مهندسی و فناوری و در گروه علوم فیزیکی (فیزیک و نجوم، شیمی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) رتبه ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ جهان را کسب کرد.

رتبه‌بندی موضوعی تایمز سالانه در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه‌­های برتر جهان را معرفی می‌­کند.

این حوزه‌­های موضوعی عبارتند از مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)، علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)، علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین‌شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی)، هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبان‌شناسی، تاریخ، ‌فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان‌شناسی، معماری)، پزشکی (بالینی و سلامت)، اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)، علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه‌شناسی، سیاست و مطالعات بین‌الملل، ارتباطات و رسانه)، علوم کامپیوتر،‌ روانشناسی، آموزش و حقوق.

 

۳۸ دانشگاه ایرانی در رده بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱ (مهندسی و فناوری)

مهندسی شیمی مهندسی عمران مهندسی برق و الکترونیک مهندسی مکانیک نام دانشگاه ردیف
۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه صنعتی شریف ۱
۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه تهران ۲
۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳
۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه کاشان ۴
۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه تبریز ۵
۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶
۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۷
۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه مقدس اردبیلی ۸
۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه یاسوج ۹
۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۰
۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه لرستان ۱۱
۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه شهرکرد ۱۲
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه گیلان ۱۴
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه کردستان ۱۵
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شیراز ۱۶
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۷
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه الزهرا (س) ۱۸
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۹
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۲۰
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه حکیم سبزواری ۲۱
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه اصفهان ۲۲
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه خوارزمی ۲۳
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۲۴
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه مازندران ۲۵
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه رازی کرمانشاه ۲۶
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه سمنان ۲۷
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شهید بهشتی ۲۸
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۹
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۰
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه ارومیه ۳۱
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه اراک ۳۲
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه بیرجند ۳۳
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه شاهد ۳۴
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳۵
۸۰۱۱۰۰۰ ۸۰۱۱۰۰۰ ۸۰۱۱۰۰۰ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۳۶
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۳۷
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه یزد ۳۸

 

 

۳۷ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۱ حوزه علوم پایه

شیمی ریاضیات فیزیک و نجوم نام دانشگاه ردیف
۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱
۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه کردستان ۲
۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه یاسوج ۳
۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴
۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه کاشان ۵
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه لرستان ۷
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه مقدس اردبیلی ۸
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه صنعتی شریف ۹
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شیراز ۱۰
۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه تبریز ۱۱
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۲
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه گیلان ۱۴
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۵
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه مازندران ۱۶
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۷
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه سمنان ۱۸
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شهید بهشتی ۱۹
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شهرکرد ۲۰
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی شاهرود ۲۱
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی شیراز ۲۲
۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه تهران ۲۳
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۲۴
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه حکیم سبزواری ۲۵
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه اصفهان ۲۶
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه خوارزمی ۲۷
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۲۸
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲۹
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۰
۸۰۱۱۰۰۰ ۸۰۱۱۰۰۰ ۸۰۱۱۰۰۰ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۳۱
۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه یزد ۳۲
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه الزهرا (س) ۳۳
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه اراک ۳۴
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه بیرجند ۳۵
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۳۶
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه ارومیه ۳۷

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۰۸۱۱۰۱