دانشکده مهندسی برق خبر داد

افتخارات دانشکده مهندسی برق در مراسم هفته پژوهش

مراسم ملی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجائی در روز دوشنبه ۲۶ آذرماه در سالن شهید طهرانی مقدم با حضور اساتید، دانشجویان و مدعوین این مراسم برگزار گردید.در این مراسم از پژوهشگران شایسته تقدیر، پژوهشگران برتر، سرآمدان علمی تقدیر شد که دانشکده مهندسی برق به افتخاراتی ازجمله موارد زیر نایل شد:

دانشکده برتر پژوهشی: دانشکده مهندسی برق، دکتر قندهاری (رئیس دانشکده)  

 کارشناس برتر پژوهشی: سرکار خانم حسینی از دانشکده مهندسی برق

پژوهشگر برتر دانشگاه (اساتید): آقای دکتر سعید علیائی

پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه (اساتید): آقای دکتر محمود صیفوری

دانشجوی برتر پژوهشی (دبیری): معرفی شده به وزارت آموزش و پرورش:  آقای احمد محب زاده بهابادی

دانشجوی برتر پژوهشی در حوزه شاهد ایثارگر: خانم مریم احمدوند

دانشجویان برتر پژوهشی: آقای وحید فلاحی و آقای محمد سعید شفیعی

 

6a5a0899-1024x683