افتتاح آزمایشگاه های تحقیقاتی علوم زیستی و بیوتکنولوژی

درتاریخ شانزدهم دیماه نودوشش آزمایشگاه‌های تحقیقاتی علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشکده مواد وفن‌آوری‌های نوین  با امکان انجام آزمایش های مرتبط با مهندسی ژنتیک، کشت باکتری و سلول، کلونینگ ژنی، تولید و تخلیص پروتئین و مجهز به فضای clean room  افتتاح گردید

1 2